INFORMACJE

Opłaty notarialneNotariusz Warszawa Mokotów

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wysokości kosztów z tytułu dokonywanej czynności notarialnej należy skontaktować się z pracownikami Kancelarii lub notariuszem.

Informacje dotyczące dokonywanej czynności notarialnej udzielane są bezpłatnie.

Opłaty i podatki, opisane poniżej, powinny być wpłacone na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności notarialnej lub zapłacone gotówką w chwili dokonywania czynności.

Rachunek bankowy Kancelarii:
02 1050 1025 1000 0091 4442 9546

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (TAKSA NOTARIALNA)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) określone na podstawie umowy ze stronami czynności, przy czym wynagrodzenie notariusza nie może by wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237). Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to ma odpowiednie zastosowanie do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Notariusz jest płatnikiem

Notariusz jako płatnik jest obowiązany obliczyć należny podatek i pobrać ten podatek, a następnie wpłacić pobrany podatek w terminie wskazanym w ustawie na rachunek właściwego organu podatkowego.

Notariusz jest obowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, a podatek od spadków i darowizn notariusz obowiązany jest pobrać z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.), zaś podatek od spadków i darowizn ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 93, poz. 768 ze zm.).

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera opłatę sądową, jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej.

Notariusz jest obowiązany uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej.

Wysokość opłaty sądowej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 90, poz. 594 ze zm.)

 

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kancelaria Notarialna Magdalena Pacuła-Ziemińska    |    Wykonanie SIGNUM Studio Interaktywne